Vianants i bicicletes

SinOb Mobilitat considera que en les àrees urbanes i periurbanes per obtenir una mobilitat sostenible cal fomentar els desplaçaments en modes no motoritzats donat que presenten un benefici pel propi usuari i per la resta de ciutadans.

En aquest sentit, SinOb Mobilitat  elabora estudis per la potencialització dels desplaçaments a peu com la implantació de Zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP), camins escolars així com d’accessibilitat universal entre altres serveis. Per altre costat i per potencialitzar la bicicleta com a mode de transport, SinOb mobilitat elabora estudis per la planificació de la xarxa ciclable o els aparcaments per bicicleta.

Servei vianant

Serveis bicicletes

Treballs realitzats