Service details

Són les eines bàsiques de promoció de l’accessibilitat per assolir l’eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits, a fi de garantir l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb diversitat funcional, auditiva, visual…