Service details

Són un instrument de planificació en els quals s’avalua les accions, mecanismes, estratègies i mesures que s’han d’adoptar amb l’objectiu d’augmentar la seguretat viària d’un àmbit determinat.