Service details

Són l’instrument que identifica i planifica les actuacions que cal dur a terme en el transport públic perquè s’assoleixi l’eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones.