Service details

S’avalua l’increment potencial de desplaçaments provocat per un gran esdeveniment i la capacitat d’absorció dels sistemes de transport i serveis viaris, incloent els sistemes de transport de baix o nul impacte, com la bicicleta o a peu.