Service details

Es fa un estudi d’ocupació de les places d’aparcament on s’analitzen dades vinculades a la rotació (vehicles que aparcament en una franja de temps/plaça), il·legalitats en l’aparcament, perfils de demanda, etc.