Service details

S’avalua l’increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i sistemes de transport, incloent els sistemes de transport de baix o nul impacte, com la bicicleta o a peu.