Service details

S’avalua l’oferta així com la tipologia d’aparcament i es fa un contrast amb la demanda amb l’objectiu de millorar la gestió de l’espai destinat a l’aparcament com per exemple la modificació de la situació de les places, tipologia …