Service details

S’estudia la implantació de ZUAP per protegir àrees densament poblades, amb nivells de qualitat de l’aire crítics. En els estudis es delimita la zona i es proposen actuacions per protegir l’atmosfera, la salut de les persones i el medi ambient.