Service details

S’analitza la flota actual així com les necessitats dels treballadors i es proposa optimitzar la flota de vehicles pel que fa a dimensions i característiques considerant aspectes mediambientals, així com el sistema de gestió més adequat.