Service details

Consisteixen en l’avaluació dels elements de la xarxa de vianants (ample lliure de pas de les voreres, pasos de vianants, guals, senyalització horitzontal i vertical,…) per detectar els punts de millora i garantir una xarxa accessible i segura.