Estudi de mobilitat de la calçada lateral a la C-31 sentit Barcelona pk 212+650 al 213+800

L’objectiu principal de l’estudi va ser el dimensionament de la demanda futura definint els volums de tràfic, els principals orígens i destinacions i la capacitat d’acolliment de l’eix viari.
En aquest sentit es va realitzar l’anàlisi i delimitació de l’àrea d’estudi, tenint en compte factors com l’evolució prevista de les diferents variables socioeconòmiques i els futurs desenvolupaments projectats en l’àmbit d’influència.
Finalment calcula els tràfics futurs per avaluar el correcte dimensionament i determinar el seu nivell de captació i l’impacte que generés sobre les altres xarxes.

BADALONA – CATALUNYA