Estudi de viabilitat de la connectar el tram central del tramvia de Barcelona

L’estudi realitza un model de demanda que inclou tot l’àmbit metropolita i avalua la demanda que obtindria la connexió del tram en diferents alternatives d’itinerari i en diferents escenaris temporals, a partir de la modelització es determina la demanda global i en cada una de les parades que s’obtindria en les diferents alternatives d’itinerari i per als diferents escenaris previstos per l’estudi. L’estudi avalua la demanda en el nou tram però també l’increment que aquesta unió comportaria en les xarxes de tram actuals; tram baix i tram besos.

El coneixement de la futura demanda és una eina clau a l’hora d’avaluar la viabilitat de construir una infraestructura donat que et permet determinar els ingressos que s’obtindran i  a partir d’aquests la rendibilitat de la xarxa.

BARCELONA – CATALUNYA