Categories: mobility

team-1

S’estudia l’impacte que provocaran les obres, afectacions, talls de circulació,… sobre els diversos modes de transport i posteriorment es proposa diferents alternatives per tal de crear el mínim impacte als usuaris.

team-1

Són els elements bàsics que configuren l’estratègia de mobilitat sostenible d’un municipi. Identifiquen la manera en què els habitants de les ciutats es desplacen i fan propostes concretes i viables per aconseguir una mobilitat més sostenible.

team-1

Inclouen un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, i racionalitzar l’ús del cotxe. El PDE permet assolir avantatges tant per als treballadors com per l’empresa.

team-1

Inclouen un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat en àmbits amb predomini d’usos industrials, comercials i d’oficines, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, i racionalitzar l’ús del cotxe.

team-1

Són l’instrument que tenen per objecte planificar la mobilitat de les regions tot tenint presents totes les modalitats de transport, tant de persones com de mercaderies, d’acord amb els principis i objectius que emanen la Llei de la mobilitat.

team-1

Avaluen l’increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i sistemes de transport, incloent els sistemes de transport de baix o nul impacte, com la bicicleta o a peu.

team-1

Tenen per objecte l’aplicació sectorialitzada de les directrius per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat, tant en el cas de transport de persones com en el de mercaderies.

team-1

Són estudis tècnics que tenen per objectiu  predir les conseqüències de la mobilitat per al medi ambient i establir mesures correctores.